Het is mogelijk dat u een aan- of opmerking hebt ten aanzien van de gang van zaken binnen de huisartsenpraktijk. Als u problemen hebt met een arts of met een andere medewerker ligt het voor de hand om het probleem eerst met de betreffende persoon te bespreken. Misschien berust het probleem op een misverstand of is het probleem in een gesprek gemakkelijk op te lossen. Als u het moeilijk vindt om het probleem aan te kaarten of als u een melding van andere aard hebt, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken. Alle meldingen die betrekking hebben op problemen in de omgang met mensen, problemen van organisatorische aard en problemen met betrekking tot het gebouw worden door een klachtencommissie in behandeling genomen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een vertrouwensbreuk tussen de arts en uzelf, een onheuse bejegening van een medewerker, onbereikbaarheid, de inrichting van het gebouw, et cetera. Voor overige meldingen kan de klachtencommissie u de weg wijzen die u kunt bewandelen.

Alle meldingen worden serieus genomen en volgens een vastliggende procedure zorgvuldig afgehandeld en geregistreerd. Elk lid van de klachtencommissie en iedereen die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken, is geheimhouding verplicht over al die gegevens die hem/haar bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.